• VÝROBA KAMENIVA A ULOŽENIE OSTATNÝCH ODPADOV
  • REALIZÁCIE STAVIEB
  • OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE A MONTOVANÉ HALY
  • DOPRAVNÉ A MECHANIZAČNÉ SLUŽBY

Výroba kameniva

M H R Č spol. s r.o. prevádzkuje v časti Banská Bystrica- Iliaš od roku 2003 lom, kde sa venuje dobývaniu ložísk nevýhradných nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovaniu a likvidácii lomov.

Prevádzkovaním tejto činnosti vyrába spoločnosť dolomitické a andezitové stavebné kamenivo s certifikovanou kvalitou v rozsahu a cene podľa platného cenníka. V súčastnosti u nás nie je možné uloženie ostatných odpadov.


 


Certifikáty


Galéria